סיכום פעילות שנת 2012 

שוחרות ושוחרים, ידידות וידידים,

אנו מתכבדים להביא בפניכם את סיכומה של שנת 2012 ולהודות לכם על תמיכתכם, שותפותכם ומעורבותכם בפעילותנו.


פעילות במישור המשפטי
אסטרטגיית המחלקה המשפטית התמקדה השנה במאבק בחסינות שמעניקה המערכת המשפטית לחוקרי השב"כ, באמצעות הימנעות גורפת מהפניית תלונות לחקירה פלילית עצמאית. בין היתר, על ידי עתירות שעסקו במספר היבטים של ההליך המשפטי ובכך הבטיחו לחץ מתמיד על הממסד הפוליטי מצד מערכת המשפט. 

אסטרטגיה זאת הובילהלתוצאות משמעותיות במהלך השנה וחשפה פיסות מידע נוספות המסייעות לנו לבנות תמונה מלאה של המערכת ומציאת הנקודות בהן יכולנו להתמקד ולפעול משפטית.
במקביל, המשיכה פעילות משפטית שוטפת ומקיפה, במאבק בשימוש בעינויים ובהתעללויות בעצירים. זאת על ידי ביקורים בכלא וגביית תצהירים, הגשת תלונות ליועמ"ש, התכתבות עם הרשויות השונות הרלוונטיות, הגשת עררים, תלונות במח"ש, תלונות במצ"ח וקשר רצוף בשטח הן על ידי נוכחות בהפגנות שונות בישראל ובגדה המערבית והן על ידי פעילותם של עובדי השטח הנמצאים בגדה (איתור, פנייה, ביקור, גביית תצהירים, ליווי מתלוננים לתחנות משטרה, הסברה, תווך ועוד). פעילות זו הניבה שני כתבי אישום נגד שוטרים, שינוי נהלים של חקירה בשב"כ ונזיפה בראש צוות חקירות ובעובד שב"כ נוסף בשל מעורבותם באי דיווח על אלימות חוקרים.

בשנת 2012 הגיש הוועד חמש עתירות חדשות לבג"ץ, והמשיך מעקב אחר שש עתירות נוספות שהוגשו בשנים קודמות ועניינן של ארבע מהן עדיין מתנהל בבית המשפט, נפתחו 126 תיקים חדשים (נוסף על התיקים שנפתחו בעבר ועדיין מטופלים), נערכו למעלה מ- 200 ביקורי עצירים במתקני מעצר וכליאה על ידי עורכי דין של הוועד ועורכי דין "חיצוניים" עמם עובד הוועד. כמו כן נעשו כ- 1,000 איתורי כלואים. 

עצירות בולטות השנה:
במרכזה של העתירה זכותו של נפגע עבירת מין ואלימות, כי ערר שהגיש על החלטת מח"ש לסגור את תיק תלונתו, יוכרע עד תום שישה חודשים מהיום שהוגש. במקרה דנן, הגיש העותר ערר ביום 19.9.2010 , מאז חלפו 16 חודשים והמשיב טרם הכריע בעניין. לטענת העותרים,  השיהוי הרב של המשיב לוקה בחוסר סבירות קיצוני. אשר על כן בית המשפט הנכבד התבקש להורות למשיב להפעיל סמכותו בהתאם להוראת המחוקק ולהכריע בעררו של העותר לאלתר. 
בעתירה נטען כי על אף שהמדינה לא כפרה בטענות שהובאו בתלונתו ואף הודתה כי "הבדיקות שנערכו על רקע תלונה זו הניבו, בנקודות ספציפיות, הפקת לקחים לעתיד", נמנע היועץ המשפטי לממשלה מלהורות על פתיחת חקירה פלילית נגד חוקרי השב"כ שביצעו את העינויים – כפי שהוא עושה באופן קבוע בעשור האחרון בתגובה למאות רבות של תלונות מסוג זה. ארבע שנים לאחר הגשת התלונה התקבלה לבסוף תשובה מהיועץ המשפטי לממשלה לפיה "גרסתו של המתלונן בפני המבת"ן והתלונות אשר פורטו במכתבכם נבדקו ביסודיות על ידי המבת"ן, ולא נמצא יסוד לנקוט בצעדים משפטיים כנגד החוקרים. עם זאת, יש לציין כי הבדיקות שנערכו על רקע תלונה זו הניבו, בנקודות ספציפיות, הפקת לקחים לעתיד". תשובה זו יוצאת דופן ביחס לתשובות שהתקבלו לתלונות בעבר מכיוון שלא נטען בה כי אין תימוכין לטענות המתלונן, ואף ניתן להסיק ממנה כי ההחלטה לסגור את התלונה נשענת על טיעון של "הגנת הצורך".בעתירה ביקש הוועד הציבורי נגד עינויים להורות ליועץ המשפטי לממשלה להסביר מדוע הוא לא מורה למח"ש לפתוח בחקירה פלילית של החוקרים המענים – בניגוד גמור להוראות בג"ץ והחוק ובניגוד לעובדות העולות מהתלונות ומתשובות המדינה.
מרכזה של עתירה זו הינה האלימות חסרת התקדים כלפי העותר על ידי חוקרי ועובדי שירות הביטחון הכללי וקיומן של ראיות אוביקטביות התומכות בגרסתו. על אף האמור, ראיות אלה לא הובילו את היועץ המשפטי לממשלה להורות מיידית על פתיחה בחקירה פלילית בתלונות שהוגשו בשם העותר לפני למעלה מארבע שנים. גם היום, היועמ"ש ממשיך לנקוט בסחבת ונמנע מלהורות על פתיחה בחקירה פלילית על אף הראיות הקיימות, העובדה כי כבר הוגשה עתירה קודמת לבג"צ ועתירה מתוקנת בעניין זה ולמרות שחלפו שמונה חודשים מאת הגשת הערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה. מכאן עתירה זו.
בג"ץ פלוני נגד היועמ"ש
עתירה זו הוגשה לאחר שבמשך תקופות הנעות בין שנה ושלושה חודשים לשנתיים, לא התקבל מענה בתלונותיהם של ששת העותרים. העתירה תוקפת את השיהוי הבלתי סביר והמנוגד להוראות הדין הבינלאומי ביחס לחובה לחקור במהירות, באפקטיביות וביעילות תלונות המעלות חשד לעינויים. עתירה זו הוגשה בעקבות הלקחים שנלמדו מפסק הדין החלקי והמשלים בבג"צ 1265/11 ולפיו בג"צ לא פסל על הסף את מנגנון הבדיקה המקדמית של המבת"ן ולא קבע כי קיימת חובה לפתוח בחקירה פלילית דווקא בכל תלונה נגד חוקרי שב"כ, וזאת בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי של זכויות אדם המחייבות את מדינת ישראל. תחת זאת קבע בג"צ כי בכפוף להבטחת עצמאותה של הבדיקה המקדמית והבטחת עצמאות המבת"ן באמצעות העברתו למשרד המשפטים, אין פסול בעצם ביצוע הבדיקה המקדמית. על כן, ועל מנת להראות לבג"צ כי גם אם תובטח עצמאות המבת"ן הימנעות מקיום חקירה פלילית בכל תלונה ותלונה המעלה חשד לעינויים תמשיך ותחזק את מדיניות החיסיון המוענקת לחוקרי שב"כ, הוגשה עתירה זו. בעתירה ביקשנו מהיועמ"ש להורות על פתיחת חקירת מח"ש או להורות על קציבת זמן הבדיקה המקדמית בתלונות העותרים, כך שהחקירה תבוצע ללא דיחוי, באפקטיביות וביעילות. כמו-כן, ביקשנו מהיועץ המשפטי לממשלה לקבוע נוהל, כתוב ופומבי, שיסדיר את אופן בדיקת התלונות המעלות חשד לשימוש בעינויים ואשר יכלול סד זמנים ברור במסגרתו תטופל התלונה, החל ממועד הגשתה ועד למועד מתן תשובה עניינית.

ניטור ופעילות משפטית במקרים של אלימות משטרתית נגד מפגינים
בהקשר של האקלים הפוליטי המחריף בישראל, הוועד ציבורי נגד עינויים וארגוני זכויות אדם נוספים זיהו מספר סוגיות, ביניהן מגמת עלייה מדאיגה של אלימות המדינה נגד פעילים ומפגינים חברתיים. לאור הנתונים שמצאנו נשלחו עו"ד מטעם הוועד כמשקיפות בהפגנות ברחבי הארץ, אנו פועלים לניטור התנהגות המשטרה, פיתוח רשת של קשרים בין פעילים וכמו כן, גביית תצהירים והגשת תלונות בשם מפגינים שנפגעו מאלימות משטרתית. במהלך 2012, ניטרנו וצפינו ב - 75 הפגנות, 34 מהן בגדה המערבית ובירושלים המזרחית. הגשנו תלונות בנוגע לאלימות ב - 5 הפגנות.

פרויקט נשים
במהלך שנת 2012 המשכנו עם "פרויקט נשים" ואף הגברנו מאמצינו בנושא. לאחר שערכנו מיפוי ראשוני של תנאי מעצר במרכזי מעצר ישראליים, מתקני חקירות ובבתי כלא, התאמתו הערכותינו כי בנוסף להפרות מהן נפגעים נשים וגברים כאחד, נפגעות נשים מהטרדה והתעללות מינית וכמו כן נופלות הן קרבן לכוחות הביטחון כקרובות משפחה של עצירים.
פרויקט הנשים הוביל לרשת שותפויות בין ארגונים על מנת להקיף את הנושא ולהבטיח אפקטיביות תוך שילוב ידע הקיים בנושא מיגדר וזכויות נשים לפיתוח כלים במאבק באלימות נגד עצורות בידי חיילים וחוקרי שב"כ.
בעקבות עבודת שטח אינטנסיבית והתייעצויות עם כל אחד מהקורבנות, הגשנו שתי תלונות קולקטיביות שנכתבו בשמן של 11 נשים, בדבר יחס משפיל, תנאים סניטריים ירודים, כבילה מכאיבה כשיטת עינויים, הטרדה מינית והתעללות.
כמו כן הוגשה עתירה בג"ץ 1494/12 פלונית נגד היועמ"ש ואח' עתירה זו עניינה בחובתו של המשיב 1 להורות למחלקה לחקירת שוטרים לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שירות הביטחון הכללי בדבר חשדות כבדים לשימוש בעינויים ו/או בהתעללות כלפי העותרת עת מעצרה בבית המעצר "מגרש הרוסים".

* העלאת המודעות לזכויות: 
ב -8 במרץ, מצוין יום האישה הבינלאומי. במסגרת פעילות ציבורית של הוועד בהקשר של פרויקט נשים, חובר ופורסם "זכותון" שהופץ בגדה המערבית ובירושלים המזרחית. הזכותון הנו חוברת כיס אותה נסחה וחיברה עו"ד מאיסה אבו סאלח, ובה מופרטות זכויותיה של עצורה.
* פעילות משפטית-ציבורית נוספת, שהתמקדה בעצורות ובאסירות:
ב-19 במרץ הוזמן הוועד לקחת חלק בדיון בוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת. הדיון התמקד בנשים הנמצאות תחת חקירת שב"כ. עו"ד סמדר בן נתן סקרה בפני המשתתפים את המקרים שנכללו בתלונות שהגיש הוועד. עם תום הדיון בו נשמע גם השב"כ בדלתיים סגורות, ביקשו חברי הוועדה מהוועד לעדכן במעקב אחר התלונות שהוגשו.

פרויקט רפואה ועינויים
פרויקט רפואה ועינויים פועל בשני מישורים עיקריים: ראשית, פעילות משפטית ומקצועית  נגד רופאים שהינם חלק ממערך העינויים, בין אם כחלק אינטגראלי מעינויים בחקירות, בין אם בעצימת עין, ובין אם בחוסר דיווח.  במישור זה אנו פועלים מול משרד הבריאות כדי להנחיל נהלים חדשים לגבי טיפול בקרבן עינויים ודיווח על כך, נהלים התואמים את החוק הבינלאומי והכללים האתיים של הסתדרות הרופאים הישראלית. נוסף על כך, אנחנו מבקשים שאותם רופאים שעברו על כללי האתיקה והתנהגו בצורה לא ראויה – שלא לומר פלילית – יתנו על כך את הדין. עד כה עבודתנו כאן נתקלה במחסומים בירוקרטים רבים, אך אנחנו מתכוונים להתמיד בפעילות ולהמשיך ולהעלות מקרים של מעורבות רופאים ושל העלמת עין מעינויים. 
שנית, אנחנו מבקשים לאמת ולייצב את טענותיהם של המתלוננים באמצעות שימוש בחוות דעת פורנזיות, כלומר משפטיות-רפואיות. קבוצה של 16 אנשי רפואה, רופאים ופסיכולוגים, עברו בשנה האחרונה הכשרה המאפשרת להם לעשות שימוש בפרוטוקול איסטנבול להערכת קרבנות עינויים. עד כה התבצעו שבע הערכות רפואיות ונפשיות לקרבנות עינויים. הערכות אלה הן שלב חשוב ביותר בתהליך השיקום של הקרבן, ואמנם כמה מהמרואיינים דיברו בפירוש על חשיבות המעמד, שבו הם מדברים על מה שעברו ועל הנזקים הגופנים והנפשיים שהם עדיין חיים איתם מול אנשי מקצוע. ההערכה נותנת לקרבן אבחנה רפואית ונפשית והמלצות לטיפול המשך, ומטרתה לברר האם יש סימנים פורנזיים המאששים או  מטילים ספק בטענות הקרבן. עד כה התברר לנו שגם במקרים שבהם העינויים היו לפני יותר מ-5 שנים ישנם ממצאים רפואיים ברורים וחדים המעידים על העינויים. בשנה הקרובה נמשיך בעבודת ההכשרה (בשיתוף שני ארגונים בעלי וותק רב בתחום, הארגון הטורקי לזכויות אדם וIRCT) ובביצוע ההערכות נוספות.

פעילות חינוכית - 

דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים - פרויקט קולנוע וזכויות אדם

ממש בימים אלו אנו נמצאים בשיאה של שנת הפעילות הנוכחית בפרויקט החינוך של הוועד - "קולנוע וזכויות אדם". מאחר ופרויקט הקולנוע פועל במקביל לשנת הלימודים האקדמית, יצורפו הן נתונים מסכמים של שנת הפעילות הקודמת (ספטמבר 2011 - יוני 2012) והן נתונים הנוגעים לתחילתה של שנת הלימודים הנוכחית וסיכום הסמסטר הראשון שלה.

 רקע - מהו פרויקט הקולנוע?

פרויקט הקולנוע פועל בחמש השנים האחרונות הן במתכונת של מפגשים הפתוחים לקהל הרחב והן במתכונת של פרויקט חינוכי המובנה למסגרות שונות בחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי. מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לעודד חשיבה ביקורתית בנושאים חברתיים ובסוגיות של זכויות אדם. אנו עושים זאת באמצעות צפייה בסדרה של סרטי קולנוע, המתייחסים להיבטים שונים של זכויות אדם ושל הפרתן. אלה עולים לדיון לאחר הצפייה בסרט, תוך השתתפות פעילה של חברי הקבוצה. ממפגש למפגש, מתפתחת גם הרגישות של משתתפי הפרויקט למרכיבי השפה הקולנועית ולתרומתן למסר של כל סרט.

סיכום שנת הפעילות האחרונה (ספטמבר 2011 - יוני 2012)

במהלך השנה קיימנו שיתוף פעולה מתמשך עם כ-22 מוסדות חינוכיים שונים, ביניהם מכינות קדם-צבאיות, בתי ספר תיכוניים, תנועות נוער ועוד. לאורך השנה הדריכו בפרויקט כ-11 מדריכים ומדריכות, ביניהם שלושה סטודנטים שקיבלו מלגת לימודים בעבור ההנחייה. לאורך השנה קיימנו כ-71 פעילויות, רובן במסגרת סדרה מתמשכת וחלקן היו חד-פעמיות. אזורי הפעילות שלנו היו בעיקר בירושלים (71%) ובתל אביב (18%), אך גם מעט בצפון ובדרום הארץ (10%).

 

במהלך השנה עבדנו על חידוש תשתיות קיימות ופיתוח כאלו חדשות. בין היתר, נוספו שלושה סרטים חדשים לפרויקט - מסעות ג'יימס בארץ הקודש, האמת העירומה ופרספוליס וכמו כן, עלה לאינטרנט אתר חדש המוקדש כולו לפרויקט . באתר ניתן למצוא מידע רב על הפרויקט, כולל ספריית זכויות אדם ייחודים ומידע נוח על כל אחד מסרטי הפרויקט. כמו כן, לאורך השנה התקיימו כ-16 מפגשים אשר היו פתוחים לקהל הרחב ובהם השתתפו כ-377 משתתפים ומשתתפות. סדרת מפגשים בולטת שזו השנה השנייה לקיומה היא "פופקורן וצדק חברתי" אשר התקיימה בשיתוף "זנגוויל - מרכז קהילתי לצמחונות" וסלון שבזי בשכונת נחלאות שבירושלים.

סיכום סמסטר ראשון של שנת הפעילות הנוכחית (אוקטובר 2012 - ינואר 2013)

בסיכום חצי שנתי ניתן ללמוד כי במהלך התקופה הזו, פעל הפרויקט בשיתוף פעולה עם כ-15 מוסדות חינוכיים שונים וקיים כ-31 פעילויות. בהצלבה עם נתונים סטטיסטיים עם שנים קודמות ניתן להסיק כי 30 פעילויות הוא המספר הממוצע לפעילויות בחודשים נובמבר ודצמבר. עם זאת, מספר הפעילויות שנקבע להמשך השנה מצייר תמונת מצב אופטימית ועולה בהרבה על שנים קודמות: כ-70 פעילויות. 

יעדים להמשך השנה

קביעת פעילויות לחודשים פברואר - אפריל כבר כמעט ולא מתאפשרת מפאת עומס בפעילויות, אך לחודשים מאי ויוני נותרו מקומות פנויים. ניתן ליצור עמנו קשר דרך אתר הפרויקט לקביעת פעילויות או למתן מידע נוסף. מלבד קיומן של פעילויות נוספות, מתכונן הפרויקט לעבודת תשתית מעמיקה בכל הקשור לתכנים חינוכיים. במהלך חודש אפריל, חופשת הפסח, יוקדש זמן לפיתוח תכנים חדשים ומגוון פעילויות חדשות. עבודת פיתוח זו תימשך גם במהלך חודשי הקיץ וזאת במקביל לגיוס מנחות ומנחים חדשים והרחבת צוות הפרויקט.

פעילות ציבורית

דוכני הוועד

במהלך השנה התקיימו 6 דוכנים של הוועד במסגרת אירועים ציבוריים שונים, ביניהם מתחם הקהילה במצעד הגאווה בירושלים (20.3.12), שבוע מעורבות חברתית בסמינר הקיבוצים בתל-אביב (22.8.12) ופסטיבל בשקל שהתקיים ביישוב מעלות-תרשיחא (2.8.12). מאות רבות של אנשים עברו ליד הדוכנים, מיעוטם עצרו לשיחה, חלקם קיבלו את פרסומי הוועד ורובם הנהנו והמשיכו בדרכם.


השתתפות הוועד בכנסים והרצאות

במהלך השנה התקיימו 16 הרצאות מטעם הוועד, כל אחת נוגעת בתחום מחקר ופעילות אחרת של הארגון. למשל, דר' ישי מנוחין הרצה בפני עשרות רבות של סטודנטים במסגרת "קרן משה" באוניברסיטת בן גוריון (2.1.12); כמו כן, הוא הרצה בפני עשרות משתתפי כנס "מראות שבורות" באוניברסיטת בר-אילן (31.10.12) וכן השתתף בפאנל לנוער בנושא זכויות אדם בסינמטק שדרות (29.1.12) בו השתתפו עשרות רבות של בני נוער. עו"ד באנה שגרי-בדארנה השתתפה בפאנל בהפקת "מדא אל-כרמל" (8.3.12), עו"ד מייסא ארשיד הרצתה באירוע השקת ספר במסגרת "קואליציית נשים לשלום" (6.4.12) בו השתתפו עשרות משתתפות ודר' רחל סטרומזה קיימה דיון על עינויים עם קבוצת הנוער של "פרופיל חדש" (5.11.12).

אירוע לציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים

במהלך חודש יוני התקיים אירוע בסינמטק ירושלים לציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים (29.6.12). באירוע הוקרן הסרט "ליל העפרונות" והרצאתו של ד"ר דוד סנש. כמו כן, הושק הדו"ח "טיפול משפחתי: חלק ב'". באירוע השתתפו עשרות רבות של צופים.

מיצגי "כפותים" בירושלים

במהלך קיץ 2012 התקיימו שני מיצגי כפותים בירושלים: הראשון התקיים לציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות ברחבת שדרת קניון ממילא (26.6.12) ובו צפו עשרות רבות של עוברי אורח. המיצג השני התקיים באירוע הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בסינמטק ירושלים (5.7.12) ונחשפו אליו מאות רבות של משתתפי הפסטיבל באירוע פתיחתו.

תערוכת "ויענונו"

בחודש ספטמבר התקיימה תערוכת "ויענונו" אותה הפיק הוועד. התערוכה התקיימה ב"בית האומנים" בתל-אביב והגיעו אליה מעל ל-1,000 א/נשים.

הצגת "טלטלה מאושרת"

במהלך החודשים האחרונים התקיימו שש הצגות בשם "טלטלה מאושרת". ההצגות התקיימו באוניברסיטת תל-אביב, בתיאטרון הערבי-עברי ביפו וכן בתערוכת "ויענונו" בבית האומנים בתל-אביב. את ההצגה ראו מאות צופים.

אירועי יום זכויות האדם הבינלאומי בדצמבר

כמדי שנה מארגנת האגודה לזכויות האזרח את מצעד זכויות האדם ואנו לקחנו בו חלק בחלוקת חומרי הסברה והזמנות לאירוע שקיימנו יחד עם התיאטרון הערב עברי למחרת המצעד שכלל דיון על צרוף הפלסטינים כמדינה משקיפה באו"ם וההצגה "טלטלה מאושרת".

פרסומים

ינואר 2012 – לוח שנה – הופץ בדואר ובאירועים במאות עותקים.

ינואר 2012 – עדיין מתחת לכל ביקורת – הופץ בדואר ובאירועים באלפי עותקים.

מרץ 2012 – זכותך – זכותון לאסירות שחולק באלפי עותקים בערבית ובעשרות בעברית לנשים לרגל יום האישה הבינלאומית.

יוני 2012 – טיפול משפחתי, פרק ב' - הופץ בדואר ובאירועים באלפי עותקים.

אוקטובר 2012 – ויענונו – קטלוג תערוכה

שהופץ בתערוכה ובאירועים במאות עותקים.

יומני "סלון מזל"

גם השנה המשיך הוועד בשותפות עם הוצאת היומנים השנתיים "סלון מזל". ביומן מתוארים מאבקים רבים הקשורים בזכויות אדם ותנועות פוליטיות וביניהם גם המאבק נגד עינויים והוועד עצמו. הוועד קיבל 100 יומנים אותם הוא חילק לעובדי ומתנדבי הארגון וכן לפעילים נוספים.

שוחר/ת וידיד/ה יקר/ה,
השנה היו לנו כמאה שוחרים ושוחרות. תמיכתכם עזרה לנו השנה, הן במפגשי התכנון ובאירועים הציבוריים, הן בתחושתנו שאנחנו לא לבד והן בעזרה במימון חלק מפעילותנו. אנו שמחים ומודים על תמיכתכם בנו בשנה החולפת. נשמח על תמיכתכם המוסרית, הפוליטית והכלכלית בפעילותנו גם בשנה הבאה, ונשמח שתהיו עמנו בקשר.
 

להצטרפות כשוחר/ת הוועד לחץ/י כאן

   

 

פרסומי הוועד

עדיין מתחת לכל ביקורת
עידכון תקופתי

הפעילות האינטנסיבית של הוועד נגד עינויים מביאה לשינוי במנגנון הבדיקה וברמת השקיפות שלו. לקריאה בהרחבה ולדו"ח המלא

זְכוּתֵּךְ-זכותון לאסירות ביטחוניות בבתי הסוהר בישראל

זכותון זה נועד לשמש את האסירות הביטחוניות השוהות בבתי הכלא השונים בישראל ואת משפחותיהן. לקריאה בהרחבה ולזכותון המלא

הוועד נגד עינויים,עדאלה,מרכז אלמיזאן ורל"א-מסמך משותף לוועדת זכויות האדם של האו"ם בנושא עינויים ויחס בלתי אנושי ומשפיל לפלסטינים.
לקריאה בהרחבה ולמסמך המלא

טיפול משפחתי פרק ב

דו"ח חדש ומקיף על האופן בו חוקרי שב"כ עושים שימוש בבני משפחה של נחקרים על מנת להפעיל עליהם לחץ פסיכולוגי בחקירה ולגרום להם לשתף פעולה. לקריאה בהרחבה ולדו"ח המלא

פעילות ציבורית

תערוכת "ויענונו"

התערוכה התקיימה ב"בית האומנים" בתל-אביב וביקרו בה למעלה מאלף איש. לקריאה בהרחבה .
כמו כן, התקיימו סדרת ההקרנות. בסדרה הוקרנו לא רק סרטים שנוגעים ישירות בזכויות אדם אלא בעיקר סרטים שנוגעים ישירות בחברה הישראלית.
א. תחסל אותם - ההוראה שהרעידה את השב"כ


ניתן להתרשם בדף הפייסבוק של הוועד, מתמונות של היצירות . חלקן נמכרו במכירה פומבית ויש שעדיין מוצעות למכירה.


"טלטלה מאושרת"

במהלך החודשים האחרונים של השנה, התקיימו שש הצגות בשם "טלטלה מאושרת" באוניברסיטת תל-אביב, בתיאטרון הערבי-עברי ביפו וכן בתערוכת "ויענונו" בבית האומנים בתל-אביב. את ההצגה ראו מאות צופים

השתלמות פורנזית

הוועד הציבורי נגד עינויים יחד עם המועצה הבינלאומית לשיקום קורבנות עינויים, בסמינר הכשרה לרופאים ועורכי דין בנושא תיעוד פורנזי של עינויים.

ציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויותלקריאה בהרחבה

מיצג כפותים - פתיחת פסטיבל הקולנוע בירושלים

במהלך קיץ 2012 התקיימו שני מיצגי כפותים בירושלים. הראשון התקיים לציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות ברחבת שדרת קניון ממילא. המיצג השני התקיים באירוע הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בסינמטק.

צעדנו במצעד זכויות האדם


צעדנו והיה לנו דוכן במצעד הגאווה בירושלים

לוחות שנה ויומני בלאגן

בתחילת השנה הפיק הוועד לוחות שנה אותם הפיץ במאות עותקים. כמו כן, השתתף הוועד גם השנה בהוצאת היומנים השנתיים של "סלון מזל" וחילק כמאה עותקים.

קולנוע וזכויות אדם

פרויקט "סינמהטוק" מקיים סדרות של הקרנות סרטים הפתוחות לקהל הרחב ובשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים, לקידום סוגיות של זכויות אדם.

"פופקורן וצדק חברתי"

פרוייקט קולנוע משותף של הוועד הציבורי נגד עינויים וזנגוויל

 


Click here to unsubscribe

דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך