#ClickIfCantSeeLong#

דיון בועדת התעסוקה בראשות המנכ"ל שרון קדמי 

26.10.12

ועדת התעסוקה והרווחה של ארגון ה OECD קיימה ב26 באוקטובר דיון שמטרתו לבחון את מצבה של ישראל והמדיניות הננקטת בתחום התעסוקה, שנתיים לאחר הצטרפות ישראל לארגון. מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, אשר עומד בראש המשלחת הישראלית, הציג בפני חברי הארגון את דו"ח ההתקדמות והשיב על שאלות נציגי המדינות.


קדמי ציין כי בשנתיים האחרונות חלו תמורות רבות בנושא התעסוקה: נושא האכיפה של חוקי העבודה זוכה לתשומת לב מיוחדת על ידי הממשלה. "פעלנו לחיזוק היכולות של מערך האכיפה הן על ידי קידום החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה תוך שיתוף פעולה מלא עם ארגוני המעסיקים וההסתדרות הכללית והן על ידי הגדלה משמעותית של מספר המשרות המיועדות למערך האכיפה והן על-ידי תוספת של 120 תקנים למערך האכיפה בשנתיים הקרובות אשר מעמידה אותנו בשורה אחת עם התקנים המקובלים במדינות ה-OECD. תחום נוסף שהוא במוקד פעילות התמ"ת ושל משרדים אחרים הוא כל הקשור בשילובן של האוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה כמו הערבים (ובמיוחד נשים ערביות) והחרדים (ובמיוחד גברים חרדים). ואכן, העלייה בשיעורי התעסוקה בקרב חרדים וערבים בשנים האחרונות הייתה ניכרת ועצם המעבר לתעסוקה חילץ חלק ממשקי הבית החרדיים והערביים מהעוני. התחום השלישי השקעה הרבה בתחום התמיכה ביציאה לעבודה של הורים לילדים קטנים. כחלק ממאמץ זה, משרד התמ"ת פועל להגדלה משמעותית של היצע מעונות היום לפעוטות בני 2-0 ולהרחבה משמעותית של היקף הילדים הזוכים לסבסוד. מהלך זה מלווה במאמץ להסדיר ולקדם את החקיקה בנושא הפיקוח על פעולתם. מאמץ זה מצטרף לצעדים רבים נוספים בה נוקטת הממשלה כמו הרחבת הזכאות האוניברסלית לחינוך חינם לגילאי 4-3, החלה ארצית של מענק ההכנסה והגדלת זיכויי המס למשפחות עם ילדים קטנים".

מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי


מזכירות הארגון והמדינות החברת בו, הביעו שביעות רצון מן הצעדים החיוביים שישראל נקטה ונוקטת, כדי להתמודד עם האתגרים של שוק התעסוקה ומיגור העוני. בסוף הדיון ציין יו"ר הוועדה, כי ישראל התקדמה מאוד בשנתיים האחרונות וכי נראה שהיא נענתה היטב לאתגרים שהודגשו בדוח ההצטרפות המקורי וביקש שישראל לשוב ולהציג את התקדמותה בכל הנושאים בעוד שלוש שנים.


בהקשר הרחב יותר, יש לציין כי כחברים מן המניין בארגון ה- OECD, פועל משרד התמ"ת (בשת"פ צמוד עם הנספחות) להשתלב בעבודה השוטפת הארגון, לתרום לפרויקטים וכן להפיק את המרב מהידע ומהתובנות למדיניות שה- OECD מיטיב להציע. בתחום ההכשרה המקצועית, משרד התמ"ת ביצע, במסגרת קבוצת העבודה להכשרה והדרכה מקצועית,מחקר על הכשרה מקצועית למבוגרים בישראל במסגרת הפרויקט של ה- OECD Skills Beyond School. לאחרונה אף הצטרפה ישראל למספר מצומצם של מדינות עליהן תכין המזכירות סקירה מלאה בתחום מדיניות ההכשרה המקצועית.


כמו כן, ישראל משתתפת בפרויקט של LEED על פיתוח מקומי והגברת התעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות בפריפריה. בימים אלו, מתחיל פרוייקט מחקר מדיניות משותף של הארגון עם המשרד על קידום מרכזי תעסוקה עבור אוכלוסיה ערבית בגליל. המזכירות צפויה להגיש המלצות במהלך 2013.


במסגרת ביקורו התראיין קדמי לגיליון חגיגי שמציין 50 שנה לבטאון OECD Observer. המנכ"ל התייחס להיבטים של חדשנות ויזמות ישראלית כמנוע צמיחה וכמובילת דעת קהל בינלאומי. בין היתר הדגיש המנכ"ל בישראל קיים ניסיון רב בחדשנות טכנולוגית והתמודדות עם תנאי אקלים קיצוניים, וכי בזכות תוכניות ייעודיות של המשרד אנא יכולים להיות שחקן תוכן מרכזי במאמצי צמיחה ירוקה של מדינות ה-OECD.

לראיון המלא 

#LongUnsubscribe#